ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร  MikroTik  Certified Network Associate (MTCNA) ให้กับนักศึกษาตามโครงการศูนย์สอบ MikroTik Academies  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความสนใจสอบใบรับรอง MikroTik  Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดอบรมขึ้น จำนวน 3 วัน
ณ ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้คณะแจ้งประกาศนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม
สามารแจ้งรายชื่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ภายใน 9900 หรือ    โทรศัพท์ 055-267200 Fax 055267201

 
     
 

โครงการอบรม MikroTik Academy
หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

 
 

หลักสูตรอบรมอุปกรณ์  MIKROTIK  MTCNA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องงต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และมีความประสบการใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อไป
ความรู้ที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร

  • สามารถใช้งานอุปกรณ์ RouterOS RouterBoard ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทดสอบการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้อองต้นได้
  • สิทธิ์ในการสอบ MTCNA ฟรี
  • เตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน MikroTik

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
-    เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-    มีความรู้ด้าน Network พื้นฐาน
-    เข้าใจเรื่อง IP Address/ Subnet/ Gateway
-    มีความสนใจใช้งานอุปกรณ์ MikroTik
อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง)
-    อุปกรณ์ MikroTik ที่มี Wireless & port LAN
-    Computer
-    อุปกรณ์สายแลน
-    อุปกรณ์ Switch ใช้ทดสอบ
-     Link Internet
จำนวนผู้เข้าอบรม    รับจำนวน  25  คน  
บริการอาหารว่างเช้า-บ่าย
ระยะเวลาการอบรม
ระยะอบรม 3  วัน  เวลาอบรม 09.00-17.00 น.
ฟรี  สิทธิ์สอบ Certified  MTCNA วันสุดท้ายการอบรม (Online Exams MTCNA)

 
     
 

Training Outline

 
 

Title

Objective

DAY 1
Module 1
About MikroTik

 

About MikroTik
What is RouterOS
What is RouterBoard
First time accessing the router
WinBox and MAC-WinBox
WebFig and Quick Set
Default configuration
Terminal Command
RouterOS command line interface (CLI)
Null Modem cable
SSH and Telnet
New terminal in WinBox/WebFig
RouterOS CLI principles
<tab>, double <tab>, “?”, navigation
command history and its benefits
Initial configuration (Internet access)
WAN DHCP-client
LAN IP address and default gateway
Basic Firewall - NAT masquerade
Upgrading RouterOS
Package types
RouterBOOT firmware upgrade
Router identity
Manage RouterOS logins
Manage RouterOS services
Managing configuration backups
Saving and restoring the backup
Difference between a backup and an export (.rsc) file
Editing an export file
Resetting a RouterOS device
Reinstalling a RouterOS device (Netinstall)
RouterOS license levels
wiki.MikroTik.com
Module 1 Laboratory

Module 2
Interface
IP
DHCP

Interface, Ethernet ,  EoIP tunnel, Vlan
IP Address
DHCP Server and Client
DHCP Client
DGCP Server
ARP
ARP Modes
RouterOS  ARP table
Module 2 Laboratory

Module 3
Bridging

Bridging overview
Bridge concepts          
Configuration Ports
Bridge wireless networks
Module 3 Laboratory

Module 4
Routing

Routing overview
Routing concepts
Router flags
Static routing
Crating routes
Setting default route
Managing dynamic routes
OSPF Routing
Module 4 Laboratory

Module 5
Wireless

MikroTik  Model  Wireless
Wireless 802.11a/b/g/n/ac Concepts
Frequencies (bands, channels) data-rates / chains
Setup a simple wireless link
Access Point configuration
Station configuration
Wireless Security and Encryption
Access List
Connect List
Default Authenticate
WPA-PSK, WPA2-PSK
WPS accept, WPS client
Monitoring Tools
Snooper
Registration table
Module 5 laboratory

Day2
Module 6
Firewall

Firewall principles
Connection tracking and states
Structure, chains and actions
Firewall Filter in action
Filter actions
Protecting your router (input)
Protection your customers (forward)
Basic Address-List
Source NAT
Masquerade and src-nat action
Destination NAT
dst-nat and redirect action
FastTrack
Mangle Rule
Module 6 laboratory

Module 7
Queue

Simple Queue
Target
Destinations
Max-limit and limit-at
Bursting
One Simple queue for the whole network (PCQ)
pcq-rate configuration
pcq-limit configuration
Module 7 laboratory

Module 8
PPoE

 

 

 

 

 

Managing ranges
Assigning to a service
Secure local network
PPPoE service-name
PPPoE client
PPPoE server
Point-to-point addresses
Secure remote networks communication
PPTP client and PPTP server (Quick Set)
SSTP client
Module 8 laboratory
Pretest  MTCNA

Module 9
Traffic monitor

 Interface traffic monitor
Torch
Graphs
SNMP
The Dude
Contacting support@MikroTik.com
Supout.rif, autosupout.rif and viewer
System logs, enabling debug logs
Network diagrams
Tools ,Skin
Module 9  laboratory

Day3
Exams

Online Exams   MTCNA
ผู้ที่สอบผ่านการสอบ MTCNA จะได้รับใบ Certificate จาก  MikroTik Academies

 
     
  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  
   
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA
2. นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3
3. นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3
4. นายชนิศวรา ชูสนิท MTCNA, MTCTCE, MTCUME, IC3, ECA
5. นายสุชิน เขียวเนตร MTCNA, MTCUME
6. นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว MTCNA, MTCUME